Циљеви и задаци

Циљеви и задаци

Темељна мисија, циљеви и начела УГС НЕЗАВИСНОСТ су:

 • стварање демократски уређених односа у свим областима друштвеног и политичког живота;
 • суочавање грађана и запослених са реалном политичком, економском и социјалном ситуацијом и стварање реалне стратегије за излазак из дугогодишње кризе;
 • пун развој инситутционалних механизама социјалног дијалога;
 • модерна тржишна привреда заснована на партнерству рада и капитала;
 • борба против корупције и организованог криминала;
 • развијен систем демократских институција у чијем је центру грађанин;
 • правна и социјална држава лишена монопола;
 • компетентна и страначки независна јавна управа;
 • индивидуалне и колективне слободе и права;
 • развијање једнакости, солидарности, толеранције и родне равноправности;
 • вишестраначка парламентарна демократија;
 • сарадња са другим синдикатима, заснована на принципима синдикалне солидарности и јачања демократског синдикалног покрета.

У циљу изградње Републике Србије као правне, демократске, европске и социјално одговорне државе, УГС НЕЗАВИСНОСТ, као интегрални део међународних синдикалних организација (Међународне конфедерације синдиката – МКС, Европске конфедерације синдиката – ЕКС и Паневропског регионалног савета – ПЕРК), настоје нарочито да својим деловањем утичу на убрзање процеса европских интеграција и стварање европског модела социјално-тржишне привреде, кроз имплементацију европских стандарда у економско, радно и социјално законодавство.

У остваривању ових циљева УГС НЕЗАВИСНОСТ користе сва демократска, легална и легитимна, међународно призната средства и методе синдикалне борбе.

УГС НЕЗАВИСНОСТ, у процесу усклађивања и прилагођавања националног законодавства са европским стандардима и нормама, заступају и штите интересе запослених у следећим областима:

 • социјалног дијалога и његових институција;
 • радног и социјалног законодавства;
 • заштите економско-социјалног положаја запослених;
 • правне заштите;
 • безбедности и здравља на раду и животне средине;
 • економске, монетарне, финансијске и пореске политике;
 • здравствене и социјалне заштите;
 • права пензионера;
 • обезбеђивања и унапређивања родне једнакости, права младих, инвалида рада и борбе против свих облика дискриминације;
 • културних интереса;
 • политике општег и стручног образовања и саодлучивања радника;
 • и другим областима које утврде надлежни органи УГС НЕЗАВИСНОСТ.

Oсновни принципи

УГС НЕЗАВИСНОСТ своју организацију и рад заснивају на следећим принципима: интереси, масовност, солидарност, унутрашња демократска организација, јавност рада, одговорност, стручност, аутономија у односу на политичке странке, верска и национална неутралност.